Obchodní podmínky a GDPR

Bezpečnostní informace

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb, o ochraně osobních údajů.

Pro práci s osobními daty splňujeme zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který zásadně ovlivnil práva a povinnosti těch, jimž osobní údaje patří, i těch, kteří s nimi pracují. K tomu, abychom vaši objednávku doručili přímo vám, případně s vámi mohli komunikovat, potřebujeme znát některé údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail). Tím, že nám prostřednictvím e-shopu poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, používáním a přenosem těchto osobních údajů.

Tato data považujeme za přísně důvěrná a neposkytujeme je žádné třetí straně. Vaše data budou kdykoliv na vaši žádost opravena nebo vyřazena z databáze.

Chráníme Vaše data a děkujeme za Vaši důvěru

 

Upozornění:

V rámci akce jsou pořizovány videa a reportážní fotografie, které mohou být využity za účelem propagace akce.

 

Podmínky vrácení peněz:

Na zakoupené vycházky se vztahují tyto storno podmínky:

zrušení více než 30 dnů před konáním výpravy, bude vráceno 100% z uhrazené ceny

zrušení méně než 30 dnů před konáním výpravy, uhrazený poplatek se nevrací

Žádost o storno je nutné poslat e-mailem na adresu: ahoj@kralovskasumava.cz. Platí datum dne doručení do elektronické pošty včetně.

 

Zaplacenou vycházku lze postoupit náhradníkovi.

Vstup na vlastní nebezpečí

 

Geotoulky mohou být fyzicky náročné, sledujte popis náročnosti u jednotlivých tras.

Nutné vybavení: pevná obuv, vhodné oblečení (i do deště), jídlo, pití, dobrou kondici!

Jde o poznávací výlety s odborným výkladem určené pro osoby starší 10 let. Části vycházek jsou vedeny mimo značené trasy se zvýšeným nebezpečím pádů stromů, větví, apod.

Každý návštěvník se účastní vycházky na vlastní nebezpečí a stvrzuje to svým souhlasem a potvrzením platby v e-shopu.

Vycházka se koná za každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo vycházku zrušit za extrémních povětrnostních podmínek (živelná pohroma, apod.), kdy by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo života osob.

 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně projektu "Geotoulky" nás můžete kontaktovat:

ČSOP Rejštejn, e-mail: ahoj@kralovskasumava.cz.

Minimální počet účastníků

Vycházky se z důvodu bezpečnosti uskuteční při minimálním počtu 3 osob a maximálním počtu 12 osob. V případě přihlášení jedné nebo dvou osob si provozovatel vyhrazuje právo vycházku zrušit nejpozději den před termínem vycházky. Přihlášeným osobám se vrací 100% z uhrazené ceny.

XXX  (dále jen „správce") si Vás dovoluje v souladu s čl. 13 GDPR informovat o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní údaje.


Tyto Zásady jsou účinné od XXX a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení" nebo „GDPR").

Účel zpracování

Účelem zpracování dle těchto zásad je provoz našich internetových stránek a rezervace míst v našich restauracích a barech, případně vyřizování Vašich e-mailových dotazů.

Rozsah zpracování (kategorie osobních údajů)

Osobní údaje jsou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu. Jedná se zejména o tyto kategorie:

a.) identifikační údaje;
b.) kontaktní údaje;
c.) údaje o rezervaci;
d.) další údaje nespadající do výše uvedených kategorií, pokud nám je sdělíte.


Speciální kategorií osobních údajů jsou tzv. soubory cookies. Jedná se o malé datové soubory, které se z našich internetových stránek prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení. Ukládání souborů cookies můžete zakázat ve Vašem prohlížeči nebo tyto soubory z Vašeho zařízení ručně vymazat.

Právní základ zpracování

Právním základem je:

a.) oprávněný zájem - jelikož jste našimi potenciálními zákazníky a obracíte se na nás, máme oprávněný zájem na tom s Vámi komunikovat a rezervovat Vám XXX nebo Vám odpovědět na Vaše dotazy či připomínky;
b.) plnění smluvní povinnosti - pokud s námi domlouváte soukromou akci, pak zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci předsmluvního jednání a následně na základě smlouvy s Vámi;
c.) a znovu oprávněný zájem - po skončení smluvního vztahu / vzájemné komunikace je našim oprávněným zájmem naše právní ochrana.

Doba zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme s ohledem na charakter jejich zpracování po dobu, která je nezbytně nutná pro splnění smluvní povinnosti, a následně po dobu 10 let z důvodu naší právní ochrany, což odpovídá objektivní promlčecí době. Některé dokumenty s osobními údaji uchováváme déle, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a zaměstnanci, kteří v rámci svého pracovního zařazení osobní údaje potřebují využít. Přístup k některým osobním údajům může mít externí účetní, správce je může v případě potřeby předat daňovým, právním, marketingovým či jiným poradcům, a to v nezbytné míře, případně orgánům veřejné moci, v zákonem požadovaném rozsahu. Osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

Kontakt na správce

Nemáme sice pověřence pro ochranu osobních údajů, nicméně se na nás můžete jako na správce kdykoliv obrátit na emailu: XXX či písemně na adrese našeho sídla (XXX). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

Vaše práva dle GDPR

V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR.
Máte právo podat námitky proti zpracování založenému na oprávněném zájmu správce, a to na výše uvedenou e-mailovou adresu. Pokud se námitky týkají přímého marketingu, správce těmto námitkám vyhoví vždy.
Více informací o právech dle GDPR je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).
Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Ministerstvo pro místní rozvoj